Příklady

Větné členy se dají nejlépe pochopit a naučit z příkladů, tak se dají pochopit i složité struktury vět. Členy vět jsou i výborným základem pro určování vedlejších druhů vět, tudíž je dobré je nepodcenit a věnovat se jim.

Rozbor větných členů můžeme dělat v rámci jednoho řádku nebo v rámci grafického návrhu, v příkladech budeme pracovat s graficky znázorněnými větami.

Z domu se ozývala hlasitá rocková hudba kapely.

Příklad složitějšího grafického souvětí

Velká žába žbluňk do stojaté vody.

Grafické znázornění větných členů

Spolužáky i spolužačky vídal ve škole velmi často.

Rozbor větných členů ve větě

Vaši známí zpěváci cestují do celého světa.

příklad souvětí