O větných členech

Větné členy patří do skladby českého jazyka. Jedná se neoblíbené učivo na základních i středních školách. Náš projekt má za cíl uceleně a srozumitelně přestavit všechny větné členy a druhy vedlejších vět. Veškeré zde nabité znalosti máte možnost procvičit v připravených testech. Větné členy jsou obsahem řady přijímacích testů na střední školy, didaktického testu u maturitní zkoušky atp.

Jak se na stránkách orientovat

Na www.vetnecleny.cz máme pět hlavních sekcí a specializovanou sekci pro testy na větné členy, můžete tedy látku nastudovat teoreticky i prakticky vyzkoušet. V případě zájmu o hlubší znalosti  budeme na další specializované materiály odkazovat.

 

Zkratky a latinské názvy větných členů

Podmět
Přísudek
Přívlastek
Předmět
Příslovečné určení
Doplněk
Po
P
Pks (shodný)
Pkn (neshodný)
Pt
PU
PUM (místa)
PUČ (času)
PUZ (způsobu)
PUP (příčiny)
odborná literatura uvádí i více, ale ve školství nám stačí tyto
D
subjekt
predikát
atribut
objekt
adverbiale
atribut verbální